Dubrovniku je neophodan novi parking, ali ovaj u Vukovarskoj ulici sporan je iz više razloga

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Problem nedostatka parkinga u Dubrovniku stara je boljka koja zadaje glavobolje mnogima. Pronaći parkirno mjesto iz godine u godinu sve je teže. Nedavno je u poslovnom centru grada u funkciju parkinga stavljena površina bivše Remize u Vukovarskoj ulici. Tamo je vlasnik zemljišta Lovorko Milošević napravio parking s preko 500 mjesta koji je komercijalan i naplaćuje se po satu. No, nisu svi zadovoljni s tim rješenjem. Mnoge kritike su upućene na visoku cijenu parkinga koja bi trebala iznositi tri eura po satu, a dnevna karta je 40 eura. Dio kritika je upućen i na izgled parkinga koji nije ozelenjen i automobili su izloženi jakom suncu. Takvo stanje u prostoru su posebno kritizirali iz Društva arhitekata Dubrovnika.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Svima je jasno da je promet u mirovanju – otvorene i zatvorene (garaže) površine za parkiranje vozila – potreban kako bi promet funkcionirao. No i takva vrsta površina treba zadovoljiti minimalne uvjete te svojom lokacijom i potrebnim ulazima/izlazima s i prema javnim prometnicama dodatno ne blokira tijek prometa u udarnim terminima. I povrh svega da ne čini samo nepreglednu ledinu, punu uzavrelih automobila (ili praznih površina), bez ikakvog zelenila (drvoreda), koji bi tom prostoru dale humaniji izgled koji bi dijelom ublažio uzavreli asfalt.
Stoga, smatramo, ne bi bilo zgorega, ako već nisu, da nadležne institucije izvrše uviđaje na terenu i utvrde da li su se radovi izveli sukladno prostorno planskoj regulativi koju ćemo dijelom iznijeti u tekstu koji slijedi.

Podatci o prijavljenim radovima, kao i građevinskim dozvolama, javno su dostupni putem informacijskog sustava prostornog uređenja ( ispu.mgipu.hr ). Javni uvid u glavne projekte nije dostupan, ali je obveza njihove izrade definirana Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i mora ju ispuniti investitor. Prethodno izradi glavnog projekta potrebno je utvrditi posebne uvjete i uvjete priključenja (članak 81. Zakona o gradnji) nadležnih javnopravnih tijela, među ostalim i od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

Za katastarske čestice 1503/1, 1503/2, 1502/1 i 1502/2 katastarska općina Dubrovnik (nova izmjera) prijavljen je početak radova na uklanjanju građevine (Klasifikacijska oznaka UP/I 361-03/22-07/000110; Datum rješavanja 21.09.2022. godine; Urudžbeni broj akta 2117-1-15/7-22-0004), drugim riječima od rujna 2022. godine uklanja se jedna ili više postojećih građevina na površini bivše Remize.

Trenutno stanje na terenu, u lipnju 2023. godine, je da su sve čestice neizgrađene, odnosno da nema njima nema postojećih građevina. Teren se uredio na način da se kompletna površina neizgrađenih čestica asfaltirala i od dana 20.lipnja na njoj je pušten u funkciju privatni parking.

S obzirom da na predmetnoj lokaciji nema izdane građevinske dozvole pretpostavka je da se početak radova prijavio na bazi glavnog projekta, a sve u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/2020).
Sve građevine i radovi koji se izvode prema navedenom pravilniku moraju biti u skladu s prostornim planom (članak 1. stavak 2.) koji se odnosi na predmetnu lokaciju, odnosno Generalnim urbanističkim planom (GUP) Grada Dubrovnika (Sl. gl. Grada Dubrovnika br. 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 09/14, 04/16, 25/18, 13/19, 08/20, 05/21, 08/21) i Urbanističkim planom uređenja (UPU) Radeljević-Libertas (Sl. gl. Grada Dubrovnika, br. 03/11).

Ono što smatramo spornim su:

– Prema točki 20. članka 4. Pravilnika uređenje parkirališta moguće je na građevnoj čestici postojeće građevine ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom. Za opisani rad potrebno je izraditi glavni projekt. Nadalje, prostornim planom se dopušta uređenje parkirališta za česticama na kojima su izgrađene stambene i stambeno-poslovne građevine (stavak 12. članka 72. Odredbi za provođenje GUP-a). S obzirom da na predmetnoj lokaciji više nema postojećih građevina navedene odredbe nisu primjenjive.

– Gradnja parkirališta kao zasebne građevine moguća je isključivo na građevinskim česticama koje svojim oblikom i veličinom ne udovoljavaju parametrima za gradnju stambenih i javnih građevina (stavak 11. članka 72. Odredbi za provođenje GUP-a), pritom se svejedno mora odrediti postojeća građevina kojoj to parkiralište služi. S obzirom da predmetna lokacija svojim oblikom i veličinom udovoljava parametrima za gradnju navedena iznimka se također ne može primijeniti.

– Promet u mirovanju na predmetnoj lokaciji smije se planirati isključivo u obliku podzemne garaže (članak 44. Odredbi za provođenje UPU-a), a za što je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

– Prema prostornom planu (članci 25. i 63. Odredbi za provođenje UPU-a) najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i zelenilo. Hortikulturno uređenim terenom (hortikulturno uređenom površinom) smatra se teren koji se obračunava kao minimalni postotak zelenila na građevnoj čestici a odnosi isključivo na vrijedno prirodno i uređeno zelenilo, bez popločanja, terasa i parkirališta (stavak 2. članka 72. Odredbi za provođenje GUP-a). Nadalje, plan određuje da uz svako novo parkiralište potrebno je urediti drvored (točka 7. članka 8a. Odredbi za provođenje GUP-a).

– Pitamo se da li je glavnim projektom osigurana odgovarajuća odvodnja oborinskih voda. Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjedne čestice i građevina (stavak 8. članka 57. Odredbi za provođenje GUP-a). Ukoliko se na parkiralištu omogućava smještaj 5 (ili više) vozila oborinsku odvodnju obvezno je riješiti putem separatora masti/ulja (stavak 11. članka 72. Odredbi za provođenje GUP-a). Radi zaštite od oborinskih voda, potrebno je osigurati vodopropusnost tla na građevnoj čestici i ograničavati udjel nepropusnih površina pri uređenju javnih otvorenih prostora (članak 75. Odredbi za provođenje UPU-a).


PODIJELI S PRIJATELJIMA!